MENU

ZŠ Jindřichův Hradec

Voňavá zahrada

V rámci spolupráce ZUŠ Vítězslava Nováka s  2. základní školou v Jindřichově Hradci si dovolujeme vám představit nový projekt, který má tuto spolupráci více prohloubit.

Hlavní cíle projektu

Vlastní aktivitou žáků probudit zájem o svět rostlin, seznámit žáky s ročními obdobími a s pracemi, které se k těmto obdobím vážou. Provázaností více předmětů (prvouka, výtvarná výchova, Český jazyk a literatura, dramatická výchova, informační a komunikační technologie)  a praktickým využitím získaných poznatků a vědomostí zatraktivnit výuku v 1.- 3. třídě 2. ZŠ.

Další cíle projektu

Ozvláštnění prostoru školního dvora, vybudování vztahu k výsledkům práce vlastní i  práce ostatních lidí. Získání osobní nezprostředkované zkušenosti s péčí o rostliny, budování kladného vztahu k životnímu prostředí a vztahu k  půdě jako jedné ze základních životodárných veličin (matérii, elementu) a  pochopení provázanosti jednotlivých stádií koloběhu a proměn, ke kterým dochází v rámci hospodaření s půdou. Hlubším propojením výuky 2. ZŠ s  uměleckými obory ZUŠ může dojít k intenzivnějšímu a efektivnějšímu rozvíjení estetického vnímání žáků.